Available courses

Helping friend in need - learning the basics of Sustainable Development

Course goals:

1. Independent discovery of the basics of Sustainable Development using digital tools.

2. Training digital skills and critical thinking skills.

3. Discovering missing skills and determining opportunities to acquire them.

Course Scenario:

James Sustainable is a regional specialist for Sustainable Development in road construction projects and your best friend.

Despite the fact that Jan can not wait to work in a new position (for which he applied for several years), he was first forced to take advantage of the overdue holiday.

James decided to visit the tropical island of Sudev where work on building new roads is progressing and to combine business with pleasure.

Unfortunately, James has been stuck on the island for longer than planned due to sudden tropical rains.

James asks you to help him create a presentation about then benefits of Sustainable Development in road construction projects that he has to deliver in a few days.

This is his first project in a new job and hew wants to look good in front of his new boss.

Due to poor cell phone range, James couldn't send you any relevant materials and ask you to find all the relevant information all on your own.


This is a demo of a course created from Template.

 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

This is a demo of a course created from Template.

 • Enrolled students: 1

This is a demo of a course created from Template.

 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Przyjaciel w potrzebie - nauka podstaw Zrównoważonego Budownictwa

Cele kursu:

1. Samodzielne odkrywanie podstaw Zrównoważonego Budownictwa za pomocą narzędzi cyfrowych.

2. Trening umiejętności cyfrowych i umiejętności krytycznego myślenia.

3. Odkrycie brakujących umiejętności i określenie możliwości ich zdobycia.

Scenariusz kursu:

Jan Zrównoważony jest regionalnym specjalistą ds. zrównoważonego budownictwa infrastruktury drogowej i Twoim najlepszym przyjacielem.

Mimo tego ,że Jan nie może doczekać się pracy na nowym stanowisku (o które się starał kilka lat), najpierw został zmuszony wykorzystać zaległy urlop.

Jan postawił odwiedzić tropikalną wyspę Sudev gdzie prężnie postępują pracę związane  z budową nowych dróg i połączyć przyjemne z pożytecznym.

Niestety, Jan  utknął na wyspie na dłużej niż planował z powodu nagłych tropikalnych deszczy.

Jan prosi Cię o pomoc w stworzeniu raportu na temat analizy projektu drogi pod kątem zrównoważonego budownictwa który musi dostarczyć za kila dni.

Jest to jego pierwszy projekt w nowej pracy i chcę wypaść dobrze przed swoim nowym szefem.

Z powody słabego zasięgu Jan był w stanie wysłać Ci tylko dostęp do dwóch podobnych raportów, które wykonał w poprzedniej pracy i materiałów źródłowych których użył do ich sporządzenia.

This is a demo of a course created from Template.

 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

This is a demo of a course created from Template.

 • Teacher: Cosimo Teacher
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

Jornada de presentación de la plataforma Skillbook.

Curs adreçat a l'alumnat de GES II del mòdul "El món del treball".

Curso dirigido al alumnado de GES II del módulo "El mundo laboral".

Course targeted to GES II students in the subject "Labour world".

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile si concentrano sul bilanciamento fra lo sviluppo aziendale e le esigenze di proteggere l’ambiente in cui viviamo.

Sustainability and sustainable development focus on the balance between business development and the need to protect the environment in which we live.

TARGET: Direttori di piccoli alberghi o responsabili / Small Hotels director or responsible

CONTENUTI:

 • - general management;
 • - impatto ambientale: energia e salvaguardia ambiente;
 • - gestione risorse (idriche, energetiche)
 • - gestione rifiuti
 • - comunicazione sostenibilità

 • CONTENST:
 • - general management;
  - environmental impact: energy and environmental protection;
   - resource management (water, energy)
   - waste management
   - sustainability communicationDURATA / DURATION: 20 h

COMPETENZE MATURATE:
 • - gestione delle risorse efficiente;
 • - competenze comunicative;
 • - conoscenza delle filiere produttive e loro funzionamento
SKILLS ACQUIRED:
- efficient resource management;
- communication skills;
- knowledge of production chains and them

CONTATTI / CONTACTS: barbarapiroddi@performare.eu - 0648906884

CALENDARIO / CALENDARY: da giugno a luglio 2019 / from june to july 2019


This is a demo of a course created from Template.

 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

This is a demo of a course created from Template.

 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet